Beskrivende statistik i sundhed

Denne side handler om, hvordan man kan præsentere resultater fra en statistisk undersøgelse indenfor sundhed, med tal og ord. På næste side bliver det gennemgået, hvordan man kan præsentere resultater med diagrammer. 11 personer er blevet stillet fire spørgsmål:

  1. Ryger du?
  2. Hvor mange gange om ugen motionerer du i mindst 45 minutter, i gennemsnit?
  3. Hvor mange gange om ugen spiser du fast food?
  4. Drikker du mere alkohol end anbefalet? Sundhedsstyrelsen anbefaler max 7 genstande for kvinder, og 14 for mænd pr. uge.

Tabellen viser, hvad de 11 personer svarede:

 Person Ryger Antal gange, der motioneres pr. uge Antal gange, der spises fast food pr. uge Drikker mere alkohol end anbefalet*
 1  Ja  3  1  Ja
 2  Nej  2  1  Nej
 3  Ja  0  0  Ja
 4  Nej  4  0  Nej
 5  Nej  2  2  Nej
 6  Nej  3  1  Nej
 7  Ja  0  2  Ja
 8  Nej  1  0  Nej
 9  Nej  3  1  Nej
10  Nej  1  4  Nej
11  Nej  4  2  Ja

* max 7 genstande om ugen for kvinder, max 14 for mænd.

Beskrivende statistik

For at få et overblik over undersøgelsens resultater, kan vi bruge det, der kaldes beskrivende statistik, eller deskriptiv statistik, der betyder det samme. Beskrivende statistik omfatter blandt andet begreber som gennemsnit, spredning, procentfordelinger og hyppighedsfrekvenser.

Der er to typer spørgsmål, i vores undersøgelse. Den ene type, er ja/nej-spørgsmål, og den anden type, er spørgsmål, hvor man svarer med et antal. Man kan ikke finde gennemsnitsværdien for et ja/nej-spørgsmål, og derfor bliver de to typer spørgsmål behandlet forskelligt.

Ja/nej-spørgsmål

De to ja/nej-spørgsmål i undersøgelsen er:

  • Ryger du?
  • Drikker du mere alkohol end anbefalet? Sundhedsstyrelsen anbefaler max 7 genstande for kvinder, og 14 for mænd pr. uge.

Vi kan regne ud, hvor mange procent, der svarer ja til de to spørgsmål. Til det første spørgsmål, er der 3 ud af 11, der svarer ja til at de ryger. Det svarer til procentdelen:

$$ \frac{3}{11} \cdot 100\% = 27.3\%.$$

Der er altså 27,3% af de adspurgte, der ryger, hvilket svarer til lidt mere end en fjerdedel. Andelen, der ikke ryger, kan også udregnes:

$$ \frac{8}{11} \cdot 100\% = 72.7\%.$$

Til spørgsmålet om alkohol, er der fire der svarer, at de drikker mere end hvad der anbefales. Her kan vi også udregne procentdelen:

$$ \frac{4}{11} \cdot 100\% = 36.4\%.$$

Andelen af de adspurgte, der drikker mere, end det der anbefales maksimalt, er 36,4%, hvilket svarer til lidt over tredjedel. Resultaterne opsummeres her:

  • 27,3% af de adspurgte ryger,
  • 36,4% af de adspurgte drikker mere, end sundhedsstyrelsen anbefaler.

Se videoen for en gennemgang af, hvordan man regner procentdelen, der ryger ud:

Spørgsmål, der besvares med et antal

De to spørgsmål i undersøgelsen, der passer ind i denne kategori, er:

  • Hvor mange gange om ugen motionerer du i mindst 45 minutter, i gennemsnit?
  • Hvor mange gange om ugen spiser du fast food?

Til disse spørgsmål kan vi finde gennemsnit og median. Vi starter med gennemsnittet, som findes ved at lægge alle tallene sammen, og dele resultatet med antallet af observationer, som i dette tilfælde er 11. Gennemsnittet for, hvor mange gange om ugen man motionerer, er:

$$ \frac{3+2+0+4+2+3+0+1+3+1+4}{11} = 2.1.$$

De adspurgte motionerer i gennemsnit 2,1 gange om ugen. Vi kan også regne gennemsnittet for fast food ud:

$$ \frac{1+1+0+0+2+1+2+0+1+4+2}{11} = 1.3.$$

Det gennemsnitlige antal gange om ugen, de adspurgte spiser fast food, er 1,3.

Et andet tal, man kan finde for de to spørgsmål, er medianen. Hvis man sorterer de 11 observationer, så de står efter størrelse, vil det midterste tal være medianen. Siden vi har 11 observationer, vil det 6. tal være det midterste tal, da det har 5 observationer på hver side. For spørgsmålet om motion har vi:

$$0,0,1,1,2,\color{red}{2},3,3,3,4,4$$

Medianen her er 2, som ligger ganske tæt på gennemsnittet. For spørgsmålet om fast food har vi:

$$ 0,0,0,1,1,\color{red}{1},1,2,2,2,4$$

Medianen for antallet af gange, der bliver spist fast food, er 1, som også er tæt på gennemsnittet på 1,3. 

Sammenhæng mellem svarene

Man kan også se på, om der er en sammenhæng i, hvad folk svarer. I vores gruppe, er der tre, der har svaret at de ryger. Der er fire, der har svaret, at de drikker mere alkohol end anbefalet. Hvis vi ser på, hvem der har svaret ja til de spørgsmål, opdager man en sammenhæng: De tre, der ryger, har også svaret ja til, at de drikker mere end anbefalet. Det tyder altså på, at der er en sammenhæng mellem at ryge og at drikke alkohol, men vores gruppe på 11 mennesker, er alt for lille til at kunne lave en konklusion.

Har du et spørgsmål, du vil stille om Beskrivende statistik i sundhed? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!