Koordinatsystemet

Et koordinatsystem er en to-dimensional tallinje. Dvs. to tallinjer, såkaldte akser, der står vinkelret på hinanden. Den, der går vandret, kaldes for det meste for x-aksen eller førsteaksen, mens den lodrette oftest kaldes y-aksen eller andenaksen. X-aksen og y-aksen skærer hinanden i deres respektive 0-punkter. Dette punkt kaldes origo.

1-71

Hvis vi placerer et punkt i koordinatsystemet, kan vi aflæse dets koordinater. Dette gør vi ved at tegne vinkelrette linjer fra punktet til akserne.

1-72

Punktet, vi har indtegnet i ovenstående koordinatsystem, har 2 som x-koordinat og 3 som y-koordinat. Man skriver et koordinatsæt i en parentes (x, y), hvor x- koordinaten altid står først, og y-koordinaten sidst. Man adskiller x- og y-koordinaten af et komma eller et semikolon. Punktet, som er indtegnet ovenfor, ville man skrive (2, 3). 

De fire områder i koordinatsystemer kaldes kvadranter.

1 73

De adskilles fra hinanden således.

  1. kvadrant er både x og y positive

  2. kvadrant er x negativ og y positiv

  3. kvadrant er både x og y negative

  4. kvadrant er x positiv og y negativ

Videolektion

Har du et spørgsmål, du vil stille om Koordinatsystemet? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!