Regneregler

En procentsats er et forhold mellem tal og når man skal finde en procentsats mellem to tal, gøres dette ved brug af brøker, dvs. med tæller og nævner.

Hvis man skal finde forholdet i procent mellem to tal er formlen (formel 1):

$$
\frac{Tal2}{Tal1} \cdot 100\%
$$

Tal1 er det tal der er udgangspunktet for forholdet mellem tallene. Hvis vi f.eks. ønskede at bestemme hvor stor en stemmeprocent 2.482.743 stemmer er af 3.448.254 stemmeberettigede (antal mulige stemmer), er udgangspunktet alle de stemmeberettigede, dvs. 3.448.254 og det er derfor dette tal der bruges i nævneren, altså Tal1.

Tal2 to er så det tal der sættes i forhold til udgangspunktet, i vores tilfælde de 2.482.743 stemmer. Sat ind i formlen får vi:

$$\frac{2.482.743}{3.448.254} \cdot100\%=72\%$$

Hvis vi skal beskrive en udvikling, altså at udgangspunktet Tal1, f.eks. over tid, ændrer værdi til en ny værdi Tal2, skal den procentuelle udvikling beskrives med formlen (formel 2):

$$\frac{ \vert Tal2-Tal1 \vert}{Tal1} \cdot 100 \%$$

De lodrette streger i formlen betyder ”den positive værdi” eller ”den absolutte værdi” og betyder blot, at hvis tallet er negativt, så ganger man det med -1, så tallet bliver lige så stort, blot med positiv værdi.  Er Tal1 større end Tal2, vil tallet i tælleren blive negativt, men det er sjældent, at det giver mening at snakke om en negativ procent. Oftest vil man sige, at Tal1 er faldet med f.eks. 18 %, i stedet for at bruge negative procentersatser.

Har du et spørgsmål, du vil stille om Regneregler? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!